Αντικατάσταση - Απώλεια

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.

 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).

 • Παράβολα

 • Η φθαρμένη άδεια οδήγησης.

 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σημείωση:
Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών παράβολα (βλ.ανανέωση).
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης να κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.

 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).

 • Παράβολα

 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σημείωση:
Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα (βλ.ανανέωση).
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης να κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.