Κατηγορία Β: Επιβατικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Δικαίωμα οδήγησης αυτοκινήτου έως 3.500k.g και επιβατηγού οχήματος έως εννέα(9) θέσεων(με τον οδηγό).
* Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Διαδικασία
Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,προκειμένου να εκδοθεί το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης από την αρμόδια περιφερειακή ενότητα.

Έπειτα από την έκδοση του δελτίου υποψηφίου οδηγού, ο ενδιαφερόμενος υπόκειται σε υποχρεωτικά μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Υποχρεωτικά μαθήματα

21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
25 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης(οι οποίες πραγματοποιούνται εφόσον επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις)

Τα μαθήματα είναι 45΄λεπτά ή μπορούν να πραγματοποιηθούν και μαθήματα των 90' λεπτών.

Δικαιολογητικά

  • 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου(4*6)

  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής(για υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε) ή δελτίο διαμονής Ευρωπαίου πολίτη.

  • Α.Φ.Μ

*Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο-συμβεβλημένοι με την περιφέρεια-καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών. Η αμοιβή των γιατρών ορίζεται στα 10,00€ για τον καθένα.

Δικαιολογητικά για ιατρικά πιστοποιητικά:

  • 2 φωτογραφίες έγχρωμες

  • Ταυτότητα

  • Βιβλιάριο ασθενείας