Ανανέωση-Απώλεια Άδειας Ταξί

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικώς ή την επέκτεινε.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος πρέπει:

1.Να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.
2.Να ανανεώσει υποχρεωτικά την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.
4.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
5.Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
6.Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, Γ’ ή Δ’..
7.Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
8.Να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος.
9.Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.
10.Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των παραπάνω 3, 4 και 6 προϋποθέσεων.
2.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας(για Έλληνα υπήκοο) ή διαβατηρίου σε ισχύ (για αλλοδαπό υπήκοο).
5. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας
6.Παράβολα.
6.Ιατρικό Πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο (ΟΜΑΔΑ 2).
7.Αντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.Το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δεν χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο
2. Αρμόδια για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικώς ή την επέκτεινε.
3.Οι ενδιαφερόμενοι δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη ισχύος της ειδικής τους άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση ανανέωσης συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4.Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας που αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (παρ. 1 άρθρο 84 ν.3386/2005, ΦΕΚ Α’ 212).
5.Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που περάσει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας, τότε ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία της αρχικής χορήγησης ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

5 ετής ισχύς εκτός αν συντρέξει οποιοσδήποτε λόγος ανάκλησης αυτής, κατά τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.


Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή απώλειας ή κλοπής.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που χορήγησε αρχικά την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος πρέπει:

1.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
3. Να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των παραπάνω 1, 2και 3 προϋποθέσεων.
2.Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους και τύπους ταυτότητας.
3.Η παλαιά φθαρμένη άδεια.
4.Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Αρμόδια για τη χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικά.
ΧΡΟΝΟΣ
Έως 50 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Ημερομηνία λήξης είναι αυτή που προκύπτει από το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία της αρχικής χορήγησης ή της τελευταίας ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης, εκτός αν συντρέξει οποιοσδήποτε λόγος ανάκλησης αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία