Μετατροπή Από Ξένο Σε Ελληνικό

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος έχει την ελληνική υπηκοότητα
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος είναι ξένος υπήκοος
 • Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
 • Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής αλλοδαπού ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου