Πιστοποιητικό ΠΕΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» :

• οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε από 10-9-2008 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε από 10-9-2009 ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης. Οι εξαιρέσεις φαίνονται στη επισυναπτόμενη νομοθεσία.

Δεν απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα από Σχολή Οδηγών ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης (ΚΕΘΕΥΟ).

• οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες αντίστοιχα από 10-9-2013 και 10-9-2014 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν :

α) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

β) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

γ) Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Π.Ε.Ι.

Το Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή και εμπορεύματα.

Το Π.Ε.Ι. προβλέφθηκε με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι:
• Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας,
• Η συνεχής επιμόρφωση των οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους,
• Η βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων που απασχολούνται,
• Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οικολογικής οδήγησης.

Π.Ε.Ι. πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE και D1, D1E, D, DE. .

Υπάρχουν δύο Π.Ε.Ι.:
α) Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης C1, C1E, C, CE.
β) Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης D1, D1E, D, DE.

Όχι, εκτός κι αν λόγω περιστάσεων υπαχθείτε σε κάποια εξαίρεση.

Η ισχύς του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας είναι πενταετής και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης.

Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων:
Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω αρχικής επιμόρφωσης απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία είναι η κατοικία σας. Σχετικές αιτήσεις θα βρείτε εδώ.

Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω περιοδικής κατάρτισης απευθυνόμενοι σε οποιαδήποτε Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. της Χώρας στην οποία θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.

Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς επιβατών:
Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω αρχικής επιμόρφωσης απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία είναι η κατοικία σας. Σχετικές αιτήσεις θα βρείτε εδώ.

Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης απευθυνόμενοι σε οποιαδήποτε Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. της Χώρας στην οποία θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών και 2 μελέτες περιπτώσεων στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων. Η διάρκεια εξέτασης για την 2η δοκιμασία είναι 90 λεπτά.
Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών.

Η ισχύς του Π.Ε.Ι. ανανεώνεται οποτεδήποτε από τους οδηγούς που είναι ήδη κάτοχοι Π.Ε.Ι. ή από τους οδηγούς που απέκτησαν την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE και D1, D1E, D, DE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 αντίστοιχα, μέσω περιοδική κατάρτισης η οποία πραγματοποιείται σε Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι.

Η περιοδική κατάρτιση για την ανανέωση του Π.Ε.Ι. πραγματοποιείται μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών τα οποία υλοποιούνται από εγκεκριμένες Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. και τα οποία περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση του οδηγού. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση η Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. θα εφοδιάσει τον οδηγό με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης η οποία θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία εκδόθηκε η άδεια οδήγησής του, για την έκδοση του Π.Ε.Ι.

Όχι, δεν προβλέπεται εξέταση για την ανανέωση της ισχύος του Π.Ε.Ι. Θα πρέπει όμως ο οδηγός να παρακολουθήσει όλη την ύλη της κατηγορίας (επιβατών ή εμπορευμάτων) για την οποία θέλει να ανανεώσει το Π.Ε.Ι. του.

Όλη η ύλη του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης της κατηγορίας επιβατών ή εμπορευμάτων πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες, σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η εξαρχής παρακολούθησή του.

Ναι, δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε ισχύ η άδεια οδήγησης ή το Π.Ε.Ι. για την εγγραφή και την παρακολούθηση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης. Για την έκδοση όμως του Π.Ε.Ι. από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και ανανέωση της άδεια οδήγησης.

Το Π.Ε.Ι. έχει αποκλειστικά και μόνο τη μορφή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο διαθέτει συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά ή τη μορφή του κοινοτικού κωδικού «95» ο οποίος αναγράφεται πάνω στην άδεια οδήγησης. Σήμερα, στην Ελλάδα για την απόδειξη κατοχής του Π.Ε.Ι. οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αναγράφουν τον κωδικό «95» στην άδεια οδήγησης του οδηγού. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να φέρει το Π.Ε.Ι. μαζί του (σε οποιαδήποτε μορφή κι αν το κατέχει) καθ’ όλη τη διάρκεια οδήγησης του οχήματος.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/59/ΕK η κατοχή Π.Ε.Ι. από τους επαγγελματίες οδηγούς μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Π.Ε.Ι. αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε ή τη μορφή που έχουν (κοινοτικός κωδικός «95» στην άδεια οδήγησης ή Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών λεωφορείων έχει εκδοθεί το εγχειρίδιο : «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»

Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών φορτηγών έχει εκδοθεί το εγχειρίδιο: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»