Επαγγελματικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C: ΦΟΡΤΗΓΑ

Δικαίωμα οδήγησης φορτηγού οχήματος, που το μεικτό βάρος υπερβαίνει τα 3.500k.g., κάτοχος Β ερασιτεχνικής άδειας από 18 ετών.

Διαδικασία:
15 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης ΚΑΙ 15 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης ξεκινούν με την προϋπόθεση ότι έχουμε επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις και κατόπιν στις θεωρητικές εξετάσεις για το Π.Ε.Ι μεταφοράς Εμπορευμάτων Αρχικής Επιμόρφωσης.


Οι θεωρητικές εξετάσεις γίνονται σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Το πρώτο μέρος της θεωρητικής εξέτασης έχει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου επιτρέπεται 1 λάθος.
Στο δεύτερο μέρος που αφορά το Π.Ε.Ι μεταφοράς εμπορευμάτων έχει 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 περιπτώσεις από το αντίστοιχο βοήθημα.

Ο Υποψήφιος πετυχαίνει με το 60% των σωστών απαντήσεων. Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών φορτηγών έχει εκδοθεί το εγχειρίδιο: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»

Δικαιολογητικά :

 • 4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

 • Φωτοαντίγραφο Διπλώματος

 • Α.Φ.Μ

*Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο και οφθαλμίατρο οι οποίοι πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την εκάστοτε περιφέρεια. Η αμοιβή των γιατρών είναι 10 € ,οι οποίοι οφείλουν να δώσουν απόδειξη  όπου μαζί με την γνωμάτευση και τα δικαιολογητικά προσκομίζουμε στο υπουργείο.

 • Οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας C1, C+ CΕ, από 10-9-2009 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης.

 • Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης πρίν την προαναφερθείσα ημερομηνία, προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ


Kάτοχος Β ερασιτεχνικής άδειας από 18 ετών.

Διαδικασία:
15 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης ΚΑΙ 15 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης ξεκινούν με την προϋπόθεση ότι έχουμε επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις και κατόπιν στις θεωρητικές εξετάσεις για το Π.Ε.Ι μεταφοράς Επιβατών Αρχικής Επιμόρφωσης.

Οι θεωρητικές εξετάσεις γίνονται σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Το πρώτο μέρος της θεωρητικής εξέτασης έχει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου επιτρέπεται 1 λάθος.
Στο δεύτερο μέρος που αφορά το Π.Ε.Ι μεταφοράς επιβατών έχει 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 περιπτώσεις από το αντίστοιχο βοήθημα.

Ο Υποψήφιος πετυχαίνει με το 60% των σωστών απαντήσεων. Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών λεωφορείων έχει εκδοθεί το εγχειρίδιο: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»

Δικαιολογητικά :

 • 4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

 • Φωτοαντίγραφο Διπλώματος

 • Α.Φ.Μ

*Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο και οφθαλμίατρο οι οποίοι πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την εκάστοτε περιφέρεια. Η αμοιβή των γιατρών είναι 10 € ,οι οποίοι οφείλουν να δώσουν απόδειξη  όπου μαζί με την γνωμάτευση και τα δικαιολογητικά προσκομίζουμε στο υπουργείο.

 • Οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας D1, D+ DΕ, από 10-9-2008 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης.

 • Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης πρίν την προαναφερθείσα ημερομηνία, προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E: ΝΤΑΛΙΚΕΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος διπλώματος κατηγορίας C

Δικαιολογητικά:
2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής(για υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε) ή δελτίο διαμονής Ευρωπαίου πολίτη.
Φωτοαντίγραφο Διπλώματος
Α.Φ.Μ


Διαδικασία: Ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται σε 8 πρακτικά μαθήματα και πρακτικές εξετάσεις.

Διεκπεραιώσεις:

Αναθεώρηση Διπλώματος

Δικαιολογητικά:4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου(4*6)

 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής(για υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε) ή δελτίο διαμονής Ευρωπαίου πολίτη.

 • Δίπλωμα

 • Α.Φ.Μ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο-συμβεβλημένοι με την περιφέρεια-καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών. Η αμοιβή των γιατρών ορίζεται στα 10,00€ για τον καθένα.

Δικαιολογητικά για ιατρικά πιστοποιητικά:

 • 2 φωτογραφίες έγχρωμες

 • Ταυτότητα

 • Βιβλιάριο ασθενείας